เข้าสู่ระบบ
 พุทธศาสนา
[+ติดตาม]

Post ล่าสุดของ พุทธศาสนา

Post 28/09/2013
802 View  

พุทธวจนะ – บุคคลผู้ชื่อว่า ได้ทำคุณแก่ “มารดาและบิดา”


พุทธวจนะ – บุคคลผู้ชื่อว่า ได้ทำคุณแก่ “มารดาและบิดา”
ภิกษุทั้งหลาย สำหรับบุคคลสองท่าน เราไม่กล่าวว่าจะกระทำการตอบแทนคุณได้ง่ายเลย สองท่านคือใคร คือมารดาและบิดา หากบุตรจะเอามารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่ง เอาบิดาไว้บนบ่าอีกข้างหนึ่ง ปรนนิบัติ ถึงเขาจะมีอายุยืนร้อยปี อยู่ได้ตลอดศตวรรษ และเขาพึงปฏิบัติต่อท่านทั้งสองด้วยการขัดสี นวดเฟ้น อาบน้ำให้ และแม้ว่าท่านทั้งสองนั้นจะพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขา นั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทำคุณหรือตอบแทนแก่มารดาบิดา ถึงบุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติ ทรงอิสราธิปัตย์ บนมหาปฐี อัสมีสัตตรัตนะมากหลายนี้ ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทำคุณหรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก เป็นผู้บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย
ส่วนว่าบุตรคนใด ชักจูง ปลูกฝัง ประดิษฐาน ซึ่งมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ไว้ในศรัทธาสัมปทา... ซึ่งมารดาบิดาผู้ทุศีลไว้ในศีลสัมปทา... ซึ่งมารดาบิดาผู้มัจฉริยะ (ตระหนี่) ไว้ในจาคสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการบริจาค...) ซึ่งมารดาบิดาผู้ทรามปัญญา ไว้ในปัญญาสัมปทาด้วย การกระทำเพียงนี้ จึงชื่อว่าเป็นอันได้ทำคุณ ได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา


Comment กรุณา สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ ก่อนค่ะ

Share Video

By Admin

โปรแกรมหอพัก ฟรี
ahdisorn.com
โปรแกรมมินิมาร์ท

ชุด pos ราคาถูก
ชุด POS ราคาถูก

สมาชิกใหม่

   จิราพร เสือสาวะถี
จิราพร เสือสาวะถี

[+ติดตาม]

   Wahyu
Wahyu
Wahyu
[+ติดตาม]

   Aku
Aku
Asu
[+ติดตาม]

   veraavianty
veraavianty

[+ติดตาม]

© 2013 Suptars.com  ·  ข้อตกลง  ·  นโยบาย  ·  Sitemap  ·  ช่วยเหลือ/ติดต่อเรา  ·  Sponsored  ·  TH